Kategórie
 
 
 
 
Dôležitý oznam
 
 
 
DREVONA funguje!

Vážení zákazníci, využite pohodlný nákup a doručenie nábytku cez eshop alebo telefonicky na predajniach.

Vzhľadom na súčasnú situáciu platba na dobierku kuriérovi nie je možná.

Možná je platba na účet (IBAN: SK9511000000002945048774, VS = číslo vašej objednávky) alebo platba platobnou kartou ihneď po vytvorení objednávky cez eshop.

Predajne DREVONA poskytujú možnosť objednať nábytok telefonicky alebo emailom a takisto možnosť doručenia tovaru na adresu, platba možná aj v hotovosti.

 
 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

2. Definície

3. Uzatváranie kúpnych zmlúv

4. Kúpna cena tovaru a spôsob platby

5. Čas dodania (dodacia lehota)

6. Miesto dodania

7. Spôsob a cena dopravy tovaru do miesta dodania

8. Dodanie tovaru zakúpeného cez e-shop drevona.sk

9. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

10. Reklamačný poriadok a postup

11. Zrušenie objednávky a právo na odstúpenie od zmluvy

       Formulár na odstúpenie od zmluvy

12. Ochrana osobných údajov

13. Alternatívne riešenie sporov

14. Záverečné ustanovenia obchodných podmienok

 

 

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti DREVONA MARKET s.r.o., so sídlom Výhonská 1, 831 06 Bratislava, IČO: 50443003, DIČ: 2120354511, IČ DPH: SK2120354511, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 113772/B (ďalej len „dodávateľ“ alebo  len „DREVONA“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.drevona.sk

1.2. Spoločnosť v zmysle zákona podlieha Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

2. Definície

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto OP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-shop. E-shop je internetový obchod spoločnosti DREVONA umiestnený na internetovej stránke www.drevona.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného DREVONOU na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s DREVONOU kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti DREVONA. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.drevona.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, farba dreva atď.), a informáciu o aktuálnej cene, ktorá je garantovaná výhradne pri objednávke cez internet. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.drevona.sk. Farebné prevedenie a odtiene tovaru zobrazené na monitore počítača sa môžu mierne líšiť od skutočného. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa zmena vzťahuje iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny po odsúhlasení kupujúcim. Tovarom je nábytok a jeho doplnky, ktoré sú určené na bežné používanie do domácnosti.

3. Uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej DREVONA dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany DREVONY.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti DREVONA. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.drevona.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti DREVONA,
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu zo strany DREVONA,
 2. márnym uplynutím 14-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
 3. neuhradením zálohovej faktúry v stanovenej lehote,
 4. neschválením spotrebiteľského úveru kupujúcemu zo strany spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné elektronické vyhlásenie spoločnosti DREVONA adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť DREVONA potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti DREVONA neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Spoločnosť DREVONA je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok DREVONA dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti DREVONA. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť DREVONA povinná prijať.

4. Kúpna cena tovaru a spôsob platby

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany DREVONA. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena ponúkaných služieb je špecifikovaná v bode 7.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti DREVONA a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru a služieb:

 1. platba na účet spoločnosti DREVONA platobnou kartou (CardPay) pred dodaním tovaru,
 2. platba na bankový účet spoločnosti DREVONA (Tatra Banka, IBAN: SK95 1100 0000 0029 4504 8774) prostredníctvom vkladu alebo online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e-platbami VÚB, ...),
 3. platba na splátky (len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúce splátkový predaj),
 4. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti DREVONA uvedený na elektronicky vygenerovanej zálohovej faktúre alebo schválením spotrebiteľského úveru splátkovou spoločnosťou. Pri platbe na účet spoločnosti DREVONA sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. Čas dodania (dodacia lehota)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť DREVONA povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť DREVONA dodať tovar kupujúcemu v najneskôr do 8 týždňov od prijatia úhrady zálohovej faktúry, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní.

5.2. S rôznymi tovarmi a spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere tovaru a spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným tovarom a spôsobom prepravy spravidla spája. Ak ide o objednávku viacerých tovarov s rozdielnymi dodacími lehotami, tak sa automaticky berie do úvahy dlhšia z lehôt. Na žiadosť kupujúceho je možné jednotlivé tovary doručiť v stanovených dodacích lehotách tovarov jednotlivo, po predchádzajúcom súhlase DREVONY. Každá zásielka tovaru (doprava) bude účtovaná zákazníkovi zvlášť, podľa cien uvedených v článku 7.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti DREVONA začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti DREVONA za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol alebo schválením spotrebiteľského úveru splátkovou spoločnosťou. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. Miesto dodania

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť DREVONA ju ako miesto dodania potvrdila.

6.2. Pod doručením tovaru sa rozumie doručenie tovaru na adresu určenia zvolenú kupujúcim (dodacia adresa) a to pred prvé uzamykateľné dvere/bránu objektu.

7. Spôsob a cena dopravy tovaru do miesta dodania

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania. Doprava je realizovaná cez pracovné dni. Cena za dopravu tovaru objednaného cez e-shop je:

 • Tovar do €100 s DPH objednaný cez e-shop doručujeme po celej SR za €9 vrátane DPH,
 • Tovar do €300 s DPH objednaný cez e-shop doručujeme po celej SR za €19 vrátane DPH,
 • Tovar nad €300 s DPH objednaný cez e-shop doručujeme po celej SR za €29 vrátane DPH.

7.2. Osobný odber tovaru je ZADARMO a je možný v pracovné dni od 9:00-16:00 na adrese DREVONA MARKET s.r.o., Výhonská 1, 83106 Bratislava-Rača, sklad č.3., tel.: +421 918 605 333.


7.3. Vynášku tovaru dodávateľ nezabezpečuje.

8. Dodanie tovaru zakúpeného cez e-shop drevona.sk

8.1. Záväzok spoločnosti DREVONA dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list je vygenerovaný kupujúcemu elektronicky a zasielaný na e-mailovú adresu uvedenú na objednávke.

8.2. Záväzok spoločnosti DREVONA dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť DREVONA bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a časovom intervale, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti DREVONA.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti DREVONA späť, je spoločnosť DREVONA oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. V prípade žiadosti o znovudoručenie bude zákazníkovi účtovaný jednorázový poplatok za prepravné vo výške 29 € vrátane DPH.

9. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

9.1. Spoločnosť DREVONA zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej vady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá vada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

9.3. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje bod 10 Reklamačný poriadok a postup.

10. Reklamačný poriadok a postup

10.1 Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie.

10.2 Povinnosti kupujúceho a oznámenie reklamácie

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s vodičom protokol o škode. Vodič tovar doručí späť. Ak zistíte nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nemusia byť akceptované. Reklamáciu nám prosím vždy pošlite písomnou formou, a to e-mailom na: drevona@drevona.sk alebo poštou na: DREVONA MARKET s.r.o., divízia e-shop, Výhonská 1, 831 06 Bratislava. 

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:

 • číslo Vašej objednávky, prípadne číslo daňového dokladu
 • presný názov výrobku a jeho špecifikácia
 • výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené v záručnom liste, na krabici či na samotnom tovare
 • popis závady
 • a prípadnú fotodokumentáciu. 

10.3 Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. 

Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

10.4 Riešenie reklamácie

10.4.1 Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

 • bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
 • výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
 • výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

10.4.2 Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

10.4.3 Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

10.5 Neopodstatnený výjazd k reklamácii

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom.

11. Zrušenie objednávky a právo na odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak ste spotrebiteľ, máte podľa zákona 102/2014 právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto právo máte v prípade, že ste objednávku uskutočnili cez internetovú stránku www.drevona.sk. Toto právo sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (tovaru vyrobeného na mieru t.j. atyp) a rozbalené/prebalené matrace (z hygienických dôvodov). Nepoužitý a nerozbalený tovar doručte na DREVONA MARKET s.r.o., divízia e-shop, Výhonská 1, 831 06 Bratislava.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na e-mail drevona@drevona.sk. Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

– Komu DREVONA MARKET s.r.o., divízia e-shop, Výhonská 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/číslo objednávky:............

– Dátum objednania/dátum prijatia ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............

– Adresa spotrebiteľa ..............

 

11.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na Váš účet, po doručení čísla účtu v tvare IBAN, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po predložení dokladu o kúpe a doručení vráteného nepoškodeného, nezmontovaného, originálne zabaleného tovaru späť na našu adresu DREVONA MARKET s.r.o., divízia e-shop, Výhonská 1, 831 06 Bratislava, Slovensko alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:

 • tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
 • vystavená cena produktu bola chybná.

12. Ochrana osobných údajov

12.1. Základné ustanovenia

12.1.1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je DREVONA MARKET s.r.o., IČO: 50443003 so sídlom Výhonská 1, Bratislava (ďalej len: "správca").

12.1.2. Kontaktné údaje správcu sú:

 • adresa: Výhonská 1, 831 06 Bratislava - Rača

 • email: drevona@drevona.sk

 • telefón: +421 918 605 333

12.1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

12.1.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

12.2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

12.2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

12.2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

12.3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

12.3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

12.3.2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

12.3.3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

12.4. Doba uchovávania údajov

12.4.1. Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

12.4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

12.5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

12.5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

 • zaisťujúce marketingové služby

12.5.2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

12.6. Vaše práva

12.6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

12.6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

12.7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

12.7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

12.7.2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

12.7.3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

12.8 Záverečné ustanovenia

12.8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

12.8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

12.8.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

13. Alternatívne riešenie sporov

13.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na drevona@drevona.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS, Zoznam subjektov ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

13.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

14. Záverečné ustanovenia obchodných podmienok

14.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce OP. Tieto OP platia výlučne pre internetový obchod Drevona.sk.

14.2. Akékoľvek zmeny týchto OP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.drevona.sk.

14.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto OP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia